Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας

Η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Εδρεύει στην Αθήνα και διαθέτει 13 Περιφερειακά Τμήματα καλύπτοντας γεωγραφικά όλη την Ελλάδα.

Ο ρόλος της Ε.Ν.Ε. είναι πολυδιάστατος και σημαντικός στο χώρο της υγείας. Ειδικότερα, η Ε.Ν.Ε. είναι σύμβουλος της Κυβέρνησης, των Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων οι οποίοι εποπτεύονται από το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. επί των θεμάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας και πολιτικής της υγείας. Επίσης, δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Νοσηλευτών, καθώς και στην ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με θέματα πρόληψης και υγείας μέσω της υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων είτε μέσω ιδίων πόρων, είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Γενικότερα οι δράσεις της Ε.Ν.Ε είναι:

  • Ετήσια διοργάνωση και διεξαγωγή του ετήσιου Πανελληνίου και Πανευρωπαϊκού συνεδρίου.
  • Ενδελεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των Π.Τ. και συμμετοχή στις εκδηλώσεις ενημέρωσής τους για τους νοσηλευτές της περιφέρειας.
  • Συμμετοχή σε ανθρωπιστικές εκδηλώσεις (π.χ. εθελοντισμός στα πλαίσια των Special Olympics, συνεργασία με φορείς ατόμων με ειδικές ανάγκες), και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ για την αντιμετώπιση της νέας γρίπης), στο πλαίσιο της προάσπισης και της προαγωγής της δημόσιας υγείας.
  • Στενή και τακτική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας ΚΚΑ αναφορικά με τον έλεγχο των πιστοποιητικών και των τίτλων των νοσηλευτών κατά τη διαδικασία της εγγραφής τους στην Ε.Ν.Ε, για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.
  • Τακτική συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων νοσηλευτών του εξωτερικού.
  • Κατάθεση προτάσεων περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.
  • Σχεδιασμός και εκπόνηση προτάσεων για την εκτέλεση έργων από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), με σκοπό την προαγωγή του νοσηλευτικού επαγγέλματος και την προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Η Ε.Ν.Ε συνεχίζει το πολυδιάστατο έργο της στο χώρο της υγείας αναλαμβάνοντας την υλοποίηση δράσεων με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του πληθυσμού και την ενημέρωση του σε θέματα Αγωγής Υγείας. Τέλος, η Ε.Ν.Ε. συμμετέχει σε δράσεις αναβάθμισης και στήριξης των υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με αντίστοιχους αρμόδιους φορείς.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη σύσταση, το ρόλο και τις δραστηριότητες της Ε.Ν.Ε. επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.enne.gr